U toku je Javni konkurs gradske opštine Obrenovac za izbor kandidata za članove Saveta za praćenje primene Etičkog kodeksa funkcionera

Izvor: TAF

Autorka: Jasmina Prodanović

Naslovna fotografija: Gradska opština Obrenovac (TAF)

Savet za praćenje primene Etičkog kodeksa funkcionera lokalne samouprave (Savet) imaće pet članova i vršiće nadzor nad primenom Etičkog kodeksa funkcionera lokalne samouprave (Etički kodeks). Konkurs je raspisan 13. februara i traje 15 dana od dana objavljivanja.

Javni konkurs je raspisan na osnovu Odluke o usvajanju Etičkog kodeksa, donete na poslednjoj prošlogodišnjoj sednici Skupštine GO Obrenovac.

Pravo učešća na konkursu ima svaki/a punoletni/a državljanin/ka Republike Srbije sa prebivalištem na teritoritoriji gradske opštine Obrenovac, koji zbog svojih stručnih, radnih i moralnih kvaliteta uživa ugled u svojoj sredini i gradskoj opštini Obrenovac u celini. Takođe, učesnik/ca na konkursu treba da ima i podršku odgovarajućeg udruženja, organizacije, drugog pravnog lica ili najmanje 30 građana sa prebivalištem na teritoriji gradske opštine Obrenovac.

U skladu sa propisanim uslovima, prijavu na konkurs može podneti svako lice, a kandidata, odnosno kandidatkinju, za člana Saveta može predložiti i svako fizičko ili pravno lice poput nevladine organizacije, mesne zajednice, strukovnog udruženja, kao i organizacija u oblasti zdravstva, obrazovanja, sporta, pravosuđa i slično.

Javni konkurs sprovodi Konkursna komisija u skladu sa Metodologijom za izbor kandidata za članove Saveta za praćenje primene Etičkog kodeksa  funkcionera lokalne samouprave.

Za članove Konkursne komisije, obrazovane istog dana kada je i konkurs raspisan, imenovani su: Maja Lalić, načelnica Odeljenja za privredu i razvoj Uprave GO Obrenovac, Željko Vujinović, načelnik Odeljenja za budžet i finansije Uprave GO Obrenovac i Boris Bogdanovski, načelnik Odeljenja za informisanje i brigu o mladima Uprave GO Obrenovac.

Rešenje o obrazovanju Konkursne komisije za izbor kandidata za članove Saveta za praćenje primene Etičkog kodeksa funkcionera lokalne samouprave (Foto: TAF)

Konkursna komisija razmatra podnete prijave i predloge kandidata/kinja i dostavljenu dokumentaciju, ocenjuje ispunjenost uslova kandidata/kinja i obavlja usmeni razgovor sa kandidatima, odnosno kandidatkinjama, u cilju formiranja rang liste. Utvrđenu rang listu kandidata/kinja za članove Saveta, sa obrazloženjem, Konkursna komisija dostavlja Veću gradske opštine.

Postupak utvrđivanja rang liste Konkursna komisija će obaviti u roku od 15 dana od dana zaključenja konkursa za izbor kandidata za članove Saveta.

Lice zaduženo za komunikaciju i davanje potrebnih objašnjenja kandidatima i kandidatkinjama, odnosno predlagačima je Maja Lalić.

Prijave, odnosno predlozi kandidata, sa dokumentacijom koja se prilaže, dostavljaju se Konkursnoj komisiji u zatvorenoj koverti, sa naznakom „Konkursna dokumentacija, ne otvarati“.

Prijave se mogu dostaviti neposrednom predajom pisarnici ili poštom preporučeno, na adresu: Gradska opština Obrenovac, Uprava gradske opštine Obrenovac, ul. Vuka Karadžića br. 74, Obrenovac, 11500 Obrenovac.

Savet za praćenje primene Etičkog kodeksa vrši nadzor nad primenom Etičkog kodeksa. Funkcioner ne može biti član Saveta. Zadatak Saveta je da prati, promoviše i unapređuje primenu ustanovljenih etičkih standarda ponašanja i u tom cilju posebno: 1) prati da li se funkcioneri pridržavaju odredaba Etičkog kodeksa; 2) prikuplja informacije koje se odnose na ponašanje funkcionera u vezi sa Etičkim kodeksom; 3) prati i analizira događaje i pojave od značaja za uspešnu primenu Etičkog kodeksa; 4) promoviše primenu Etičkog kodeksa u gradskoj opštini i šire; 5) predlaže i samostalno sprovodi radnje koje vode unapređenju primene Etičkog kodeksa; 6) daje savete, mišljenja i preporuke funkcionerima, građanima, sredstvima javnog informisanja, organima i organizacijama u vezi sa primenom Etičkog kodeksa; 7) razmatra predstavke kojima se ukazuje na kršenje odredaba Etičkog kodeksa i u slučaju utvrđenog kršenja tih odredaba izriče mere na koje je ovlašćen; 8) ostvaruje saradnju sa institucijama koje rade u srodnim delatnostima; 9) donosi poslovnik Saveta; 10) obavlja i druge poslove određene opštim aktima gradske opštine Obrenovac i aktom o obrazovanju Saveta. Članove Saveta imenuje Skupština gradske opštine Obrenovac posebnim rešenjem, na osnovu sprovedenog javnog konkursa. U vršenju poslova Savet može izreći: 1) meru nejavnog upozorenja, za lakšu povredu odredaba Etičkog kodeksa, odnosno ponašanje funkcionera koje nije uticalo na vršenje javne funkcije i 2) meru javnog objavljivanja akta Saveta kojim se utvrđuje da je funkcioner prekršio određeno etičko načelo, za težu povredu odredaba Etičkog kodeksa. Težom povredom odredaba Etičkog kodeksa smatra se povreda koja je uticala na obavljanje funkcije, ugled funkcionera i poverenje građana u funkcionera i funkciju koju obavlja, kao i ponovljeno ponašanje funkcionera za koje mu je izrečena mera nejavnog upozorenja. Mera javnog objavljivanja akta Saveta objavljuje se na internet prezentaciji gradske opštine Obrenovac.Kada u toku postupka nađe da je povredom Etičkog kodeksa funkcioner prekršio i neku zakonsku normu, Savet o tome obaveštava nadležni organ (policiju, tužilaštvo, budžetsku inspekciju i dr.).