O NAMA

O nama

Misija

Talk About Facts (TAF) je lokalni medijski portal civilnog društva koji informiše javnost o pitanjima od značaja za život građanki i građana Obrenovca.

Kroz izveštavanja, analize i istraživanja TAF informiše javnost o najvažnijim
aspektima rada lokalne samouprave i velikih poslovnih entiteta u lokalnoj zajednici i uticaju njihovog rada na živote građanki i građana Obrenovca.
Redakcija TAF-a se vodi svojim  uređivačkim smernicama. 

 

Naš cilj je promocija profesionalnog i odgovornog novinarstva koje podrazumeva poštovanje visokih profesionalnih i etičkih standarda, odnosno poštovanje Kodeksa novinara Srbije.

 

Medijski portal Talk About Facts osnovala je Građanska inicijativa “TAF”. Stavovi izraženi na sajtu Talk About Facts – TAF ne odražavaju nužno stavove organizacije GI TAF niti organizacija koje podržavaju njen rad.

 

TAF  se finansira iz donacija kako bi izbegao uticaj poslovnih i političkih izvora novca, koji uglavnom uspešno kontrolišu sadržaj komercijalnih medija u Srbiji i obesmišljavaju njihovu društvenu ulogu.

 

TAF zastupa pravo građana na transparentnost rada državnih organa i informisanost o svim činjenicama važnim za naše društvo.

TAF se zalaže za inkluziju ranjivih grupa i jednakost svih građana Srbije bez obzira
na rod, nacionalnu, religijsku, političku i rasnu pripadnost, kao i druge različitosti.

Talk About Facts (TAF) priznaje nadležnost Saveta za štampu i pridržava se Kodeksa novinara Srbije.

 

Ukoliko smatrate da neki sadržaj objavljen na sajtu nije u skladu sa Kodeksom novinara Srbije, može se obratiti Komisiji za žalbe Saveta za štampu.

 

Ciljevi

 

Uspostavljanje i promovisanje nezavisnog, profesionalnog i istraživačkog novinarstva i medijske prakse na lokalnom nivou, zasnovanih na međunarodno usvojenim profesionalnim standardima i Kodeksu novinara Srbije

Zalaganje za slobodu izražavanja i informisanja građana kao preduslova za razvoj i izgradnju demokratskog društva. 

Unapređenje informisanosti i medijske pismenosti građanki i građana Obrenovca blagovremenim i istinitim informacijama o najvažnijim aspektima rada lokalne samouprave i velikih poslovnih entiteta u lokalnoj zajednici i uticaju njihovog rada na živote građanki i građana Obrenovca, kako bi mogli bolje da donose svoje odluke i imali jasniji uvid u način na koji se razvija njihova zajednica.

Transparentniji odnos lokalne vlasti prema medijima i građanima i uviđanje potrebe za boljim informisanjem građanki i građana o sopstvenim aktivnostima, finansiranju aktivnosti i planiranju najsvrsishodnijih projekata podstaknut profesionalnim izveštavanjem o njenom radu.  

Donatori

Projekat: Novinari za građane Obrenovca

Trajanje: maj 2022. – april 2023.

Donator: European Endowment for Democracy


Partneri

 


CENTAR ZA ISTRAŽIVAČKO NOVINARSTVO SRBIJE