U toku je javni uvid u ažurirane Izveštaje o bezbednosti za kompleks TENT A i kompleks TENT B, prezentacija i javna rasprava 20. aprila u Obrenovcu

Izvor: TAF

Autorka: Jasmina Prodanović

Naslovna fotografija: TENT A (TAF)

Ministarstvo zaštite životne sredine organizuje, od 16. marta 2023. godine, javni uvid u ažurirane Izveštaje o bezbednosti za komplekse TENT A i TENT B u Obrenovcu. Prezentacija ažuriranih Izveštaja o bezbednosti i javna rasprava biće održani, po okončanju javnog uvida, 20. aprila 2023. godine u prostorijama GO Obrenovac.

Povodom dostavljenih zahteva operatera JP EPS Beograd za izdavanje saglasnosti na ažurirane Izveštaje o bezbednosti za komplekse TENT A i TENT B u Obrenovcu, Ministarstvo zaštite životne sredine je, na osnovu Zakona o zaštiti životne sredine, 16. marta 2023. godine obavestilo zainteresovane organe, organizacije i javnost da je omogućen javni uvid u ažurirane Izveštaje o bezbednosti za komplekse TENT A i TENT B.

JP EPS, ogranak TENT, raspisao je 28. aprila 2022. godine tender za Ažuriranje Izveštaja o bezbednosti i Plana zaštite od udesa za TENT A i TENT B. Po sprovedenom postupku javne nabavke, 23.05.2022. godine, odlučeno je da ovu uslugu pruži „Tekon – Tehnokonsalting” doo iz Beograda, koji je ujedno bio jedini ponuđač, po ceni od 1.694.000,00 dinara bez PDV.

Javna nabavka JP EPS – Ažuriranje Izveštaja o bezbednosti TENT A i TENT B (Foto: PrScreen sajt EPS/TAF)

Kako je navedeno u tehničkoj specifikaciji tendera, kada je reč o TENT A, u Izveštaj o bezbednosti bilo je potrebno uneti izmene koje se odnose na izmene u zakonskoj regulativi u oblasti zaštite životne sredine, dozvole, saglasnosti i dopune za postrojenje za odsumporavanje dimnih gasova (ODG) u izgradnji i opis seveso postrojenja sa postrojenjem za ODG. Ažuriranje uključuje unos svih ostalih potrebnih dopuna u vezi sa postrojenjem za ODG: hemikalije koje se koriste (vrste, količine, mesto i način skladištenja), identifikacija kritičnih tačaka i mogućih izvora opasnosti, scenarija udesa, modeliranje efekata udesa, određivanje mogućeg nivoa udesa i mere prevencije. Ažurirani Izveštaj o bezbednosti podrazumeva i ažuriranje podataka o emisijama zagađujućih materija, potrošnji hemikalija i količini nastalog otpada.

Za TENT B, u Izveštaj o bezbednosti bilo je takođe potrebno uneti izmene u zakonskoj regulativi u oblasti zaštite životne sredine i primenu hemikalije Pentomag 2550 koja se koristi kao aditiv za ugalj i na listi je opasnih materija. Zbog toga je potrebno ažurirati i poglavlja: popis opasnih hemikalija, vrste, količine, mesto i način skladištenja, identifikacija kritičnih tačaka i mogućih izvora opasnosti, scenarija udesa, modeliranje efekata udesa, određivanje mogućeg nivoa udesa i mere prevencije. Takođe, ažuriranje Izveštaja uključilo je i opis seveso postrojenja uzevši u obzir Idejni projekat Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, kao i ažuriranje podataka o emisijama zagađujućih materija, potrošnji hemikalija i količini nastalog otpada. 

Pored navedenog, za TENTA i TENT B bilo je potrebno ažurirati i Planove zaštite od udesa u skladu sa svim izmenama unetim u Izveštaje o bezbednosti i ažurirati ili po potrebi izraditi nove Planove za reagovanje u vanrednim situacijama.

Ulaz u upravnua zgrada Elektroprivrede Srbije u Beogradu (Foto: BETA/Amir Hamzagić)

Uvid u dostavljene ažurirane Izveštaje o bezbednosti može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine Novi Beograd, ul. Omladinskih brigada broj 1, kancelarija 329.

Javni uvid može se izvršiti i u prostorijama uprave Gradske opštine Obrenovac (hol u prizemlju), u ulici Vuka Karadžića broj 74 u Obrenovcu, svakog radnog dana od 11 do 13 časova u trajanju od 20 dana od dana objavljivanja obaveštenja.

Sva zainteresovana pravna i fizička lica mogu dostaviti Ministarstvu svoja mišljenja, primedbe i sugestije na razmatrani ažurirani Izveštaj o bezbednosti za komplekse TENT A i TENT B, u pisanoj formi, na adresu Ministarstvo zaštite životne sredine, Omladinskih brigada broj 1, Novi Beograd, u roku od 20 dana od dana objavljivanja obaveštenja, odnosno tokom trajanja javnog uvida.

Po okončanju javnog uvida, 20. aprila 2023. godine sa početkom u 11 časova, biće održana prezentacija Izveštaja o bezbednosti za TENT A i TENT B i javna rasprava u velikoj sali (II sprat) Gradske opštine Obrenovac, u ulici Vuka Karadžića broj 74 u Obrenovcu.