Mei Ta Europe dobila nalog da dopuni i doradi Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje za fazu V

Izvor: ANVERBA

Foto naslovna: Mei Ta Europe (ANVERBA)

Autor: Jasmina Prodanović

Studija Mei Ta Europe o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje fabrike automobilskih delova za fazu V u Bariču obiluje nedostacima i ne daje odgovore na pitanja i primedbe Tehničke komisije ministarstva ni na primedbe zainteresovane javnosti.

Ministarstvo zaštite životne sredine naložilo je Mei Ta Europe da izvršidetaljnu doradu predmetne Studije i da tako dorađenu i dopunjenu Studiju“, zajedno sa izmenjenim Netehničkim rezimeom koji prati promene u Studiji, dostavi u roku od šezdeset dana od prijema obaveštenja. U suprotnom zahtev za dobijanje saglasnosti biće odbačen kao neuredan.

Predmet izrade studije je Objekat završne obrade 17 unutar koga će se vršiti termički tretman (reciklaža) otpadnog špona (metala) u rotacionoj peći. Tretmanom se odstranjuje lubrikant korišćen za hlađenje tokom mašinske obrade odlivaka na CNC mašinama i neophodan je da bi se otpadni špon mogao ponovo koristiti za livenje. Dovodi do generisanja ugljen–dioksida i vodene pare (nastalih termičkom razgradnjom lubrikanta), kao i sitnih čestica prašine koje ne smeju dospeti u atmosferu, jer bi uticali na stanje životne sredine.

S obzirom na već postojeće objekte, livnice i mašinske radionice, u okviru fabričkog kompleksa Mei Ta Europe i njihov uticaj na životnu sredinu, Tehnička komisija smatra da je “potrebno prikazati i kumulativni efekat svih faza fabrike, pri maksimalnom radu na šta nije odgovoreno (…) jer povećanje kapaciteta i izmene u radu direktno utiču na stanje životne sredine kao dodatni efekat u odnosu na već postojeće stanje”.

Navodi se da nije adekvatno sagledan pravac strujanja vetrova u odnosu na naseljene oblasti u okolini kompleksa, i da su podaci o klimatskim karakteristikama i meteorološkim uslovima zastareli, te da ih je potrebno inovirati i izmeniti jer se odnose na period 1981.-2010. godine.

Poglavlje Opis mogućih značajnih uticaja projekta na životnu sredinu, po mišljenju Tehničke komisije “nije urađeno po pravilima struke, nema pokazatelja uticaja na sve medijume životne sredine, nema proračuna raspodele tih zagađujućih komponenata na sredinu (npr.u vazduhu)”, te ni u ovom slučaju nije odgovoreno na pitanje kako bi se ocenio celokupan uticaj fabrike na životnu sredinu.

Ne mogu se sagledati, ističe Tehnička komisija, mere zaštite u Oblasti sprečavanja, smanjenja i otklanjanja svakog značajnijeg štetnog uticaja na životnu sredinu i monitoringa u Programu praćenja uticaja na životnu sredinu dok se ne dobije procena uticaja celokupnog rada postrojenja/fabrike. S tim u vezi traži se navođenje zaključaka vezanih “za tzv. “nulto”, odnosno “zatečeno” stanje životne sredine, za medijume životne sredine koji će biti praćeni” u Prikazu stanja životne sredine pre početka funkcionisanja projekta na lokacijama gde se očekuje uticaj na životnu sredinu.

Takođe, potrebno je jasno prikazati kako su ispunjeni lokacijski, vodni i drugi uslovi jer je nejasno gde je u Studiji na to odgovoreno.

Posebno je naglašena potreba argumentovanog i daleko potpunijeg odgovora Mei Ta Europe na dostavljene komentare zainteresovane javnosti.

Tehnička komisija na više mesta ističe zahtev za ažuriranjem i dopunom zakonske regulative u izradi Studije, jer su navedene nevažeće Uredbe i Pravilnici, uz istovremeno izostavljanje pojedinih zakona poput Zakona o zemljištu, Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama i većeg broja podzakonskih akata.

Zbog upotrebe prirodnog gasa kao energenta u objektu 17 Tehnička komisija smatra da je potrebno odrediti da li je Mei Ta Europe dužna da izradi Plan zaštite od udesa, i daje detaljne instrukcije za ispunjenje te zakonske obaveze. Komisija zahteva da se postojanje ili nepostojanje obaveze izrade Plana zaštite od udesa jasno navede u poglavlju Procena uticaja na životnu sredinu u slučaju udesa.

Mei Ta Europe - Google Earth

Mei Ta Europe, foto: Google Earth

Kada je reč o monitoringu zemljišta i podzemnih voda, zahteva se ažuriranje zakonske regulative i navođenje važeće Uredbe o sistematskom praćenju stanja i kvaliteta zemljišta zajedno sa prilogom u kome su dati parametri koje treba pratiti i njihove remedijacione vrednosti. Ove vrednosti ukazuju da li su osnovne funkcije zemljišta ugrožene ili ozbiljno narušene i zahtevaju remedijacione, sanacione i ostale mere. Komisija takođe upućuje Mei Ta Europe na upotrebu Pravilnika o listi aktivnosti koje mogu da budu uzrok zagađenja i degradacije zemljišta, postupku, sadržini podataka, rokovima i drugim zahtevima za monitoring zemljišta iz 2020. godine.

Tehnička komisija dalje naglašava da u Studiji nije opisana procedura za opasan otpad koja je propisana, za razliku od procedure za neopasan otpad koja je opisana.

Kada je reč o otpadnim vodama, Studija ne daje jasno objašnjenje šta se dešava sa sanitarno-fekalnim otpadnim vodama. Od Mei Ta Europe se zahteva da, iz Uredbe o graničnom vrednostima emisije zagađujućih materija u vode i rokovima za njihovo dostizanje, navede prilog i tabelu gde su dati parametri za otpadne vode koji će se pratiti na osnovu njihove granične vrednosti. Ističe da su propisani i minimalan broj uzoraka otpadne vode koje treba uzeti u toku godine i referentne metode za sprovođenje monitoringa otpadnih voda i daje instrukcije za ispunjenje i te zakonske obaveze.

Pojedini delovi Studije zbunjujući su i za Tehničku komisiju kao u slučaju otpadnih filterskih vreća koje su okarakterisane kao opasan otpad, dok je istovremeno prašina iz filtera okarakterisana kao neopasan otpad zbog čega je i komisiji nejasno kakav se tretman primenjuje kod filterskih vreća.

Konačno, Tehnička komisija je navela da u Studiji “ima mnogo grešaka nastalih pri kucanju teksta” što ukazuje da “nije uložen ni najmanji napor da se isprave greške čak ni na mestu gde je jasno ukazano”.

Javni uvid u u Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje fabrike automobilskih delova Mei Ta Europe – faza V bio je omogućen od 15.aprila 2021. godine u trajanju od 20 dana, a javna rasprava i prezentacija predmetne studije održana je u prostorijama Gradske opštine Obrenovac 7. maja 2021. godine.