Obrazovana Komisija za ocenjivanje projekata na medijskim konkursima GO Obrenovac za 2023. godinu

Izvor: TAF

Autorka: Jasmina Prodanović

Naslovna fotografija: Gradska opština Obrenovac (TAF)

Igor Kostić, predstavnik Udruženja radio stanica „RAB Srbija“, Milijan Nikolić, medijski stručnjak i Mladen Bulut, predstavnik Društva novinara Vojvodine, imenovani su za članove Komisije za ocenjivanje projekata za proizvodnju medijskih sadržaja na medijskim konkursima za televiziju, radio, štampane i internet medije za 2023. godinu, gradske opštine (GO) Obrenovac.

Rešenjima predsednika Veća GO Obrenovac Miloša Stanojevića, od  17. februara 2023. godine, obrazovana je Komisija za ocenjivanje projekata za proizvodnju medijskih sadržaja za radio, štampane i internet medije i Komisija za ocenjivanje projekata za proizvodnju medijskih sadržaja za televiziju (Komisija) za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji GO Obrenovac u 2023. godini.

GO Obrenovac izdvojila je iz budžeta ukupno 24.500.000 dinara za sufinansiranje medijskih sadržaja u 2023. godini. Od toga za sufinansiranje televizijskog sadržaja opredeljeno je 16.750.000 dinara, a za proizvodnju medijskih sadržaja za radio, štampane i onlajn medije, 7.750.000 dinara, o čemu je TAF pisao.

Komisija za ocenjivanje projekata, čiji članovi imaju pravo na naknadu za svoj rad u visini od neto 10.000,00 dinara, je istog sastava kao i prošle godine. Za sekretara Komisije imenovana je Marijana Milosavljević iz Uprave GO Obrenovac. Stručne i administrativno tehničke poslove za Komisiju obavljaće Kabinet predsednika GO Obrenovac

Na pvoj sednici Komisija bira predsednika, koji će koordinirati njen rad i voditi sednice. Nakon uvida u konkursnu dokumentaciju, svaki član Komisije u obavezi je da da pismenu izjavu da nije u sukobu interesa i da ne obavlja javnu funkciju.

Foto: MEDIJA CENTAR BEOGRAD

Članovi Komisije vrše nezavisno ocenjivanje pristiglih medijskih projekata, za svaki projekat i po svakom kriterujumu, u skladu sa Pravilnikom o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja (Pravilnik).

Za svaki projekat koji razmatra, Komisija je u obavezi da sačini obrazloženje u kome se navode razlozi za njegovo prihvatanje ili neprihvatanje. Po završenom razmatranju, Komisija sastavlja Predlog o raspodeli sredstava sa obrazloženjem, i dostavlja ga predsedniku Veća gradske opštine, nakon čega se donosi rešenje o raspodeli sredstava, u skladu sa Pravilnikom i Javnim pozivom.

Konkursi GO Obrenovac za sufinansiranje medijskih sadržaja za 2023. godinu objavljeni su 27. januara na zvaničnoj internet stranici opštine Obrenovac, a odluka, odnosno Rešenje o raspodeli sredstava biće doneto najkasnije u roku od 90 dana od dana kada je prijava na konkurse zaključena.