Naučni savet JP EPS upozorio na štetne posledice najavljene transformacije JP EPS u akcionarsko društvo po predlogu Ministarstva rudarstva i energetike

Izvor: TAF, sajt JP EPS

Naslovna fotografija: Beta /Dragan Gojić

Na vanrednoj sednici, odžanoj 31. marta 2023. godine, većina članova Naučnog saveta „Elektroprivrede Srbije“ usvojila je stav po kome predlažu da se obustave najavljeni koraci u transformaciji EPS u akcionarsko društvo, jer bi sprovođenje onog što je planirano u predlogu Ministarstva rudarstva i energetike ugrozilo širi društveni interes, objavljeno je na sajtu JP EPS.

Javno snabdevanje električnom energijom, po mišljenju članova Naučnog saveta, treba da bude delatnost od opšteg interesa, jer rezultati stručnih analiza i iskustva drugih potvrđuju da drugačija rešenja koriste krupnom kapitalu i da su izuzetno nepovoljna za stanovništvo i privredu.

„Osnivanje jednočlane Skupštine akcionarskog društva EPS nema smisla i  ne bi bilo prihvatljivo čak ni i u slučaju kada bi taj jedini član bio stručnjak. Sužavanje delatnosti elektroprivrede samo na proizvodnju energije kada će neko drugi trgovati energijom koju će EPS proizvoditi, dovešće do prekida aktuelnog oporavka EPS, sledi nezavidan finansijski položaj, a samim tim i uslovi za naredne korake privatizacije koji bi ugrozili energetski suverenitet Srbije”, ukazuju članovi Naučnog saveta.

Članovi Naučnog saveta upozorili su da se društveni interes ne sme staviti u senku interesa uticajnih investitora, da treba uvažiti stavove struke i negativne posledice koje je transformacija elektroprivrede imala u drugim zemljama. Naučni savet je istakao da treba umanjiti sveukupni uticaj politike, interesnih grupa i privatnog kapitala na pitanja struke, a naročito onih uticaja na elektroenergetiku koji su do sada pokazali štetne posledice, navodi se na sajtu JP EPS.

Naučni savet EPS čine predsednik Odbora SANU za energetiku, dekani Elektrotehničkog, Mašinskog, Rudarsko-geološkog, Građevinskog fakulteta u Beogradu, Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, Elektronskog fakulteta u Nišu, Fakulteta tehničkih nauka u Čačku, predstavnici Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu, prodekani za saradnju sa privredom većine ovih fakulteta, direktori instituta „Nikola Tesla“, „Mihajlo Pupin“, „Jaroslav Černi“, direktor Rudarskog instituta, kao i zaposleni u EPS sa naučnim zvanjima, doktori nauka i doktoranti.

Od 67 članova Naučnog saveta, u radu sednice učešće je uzelo njih 45, od kojih je 38 glasalo za predloženi tekst stava Naučnog saveta po ovom pitanju, troje je glasalo za uz podnete svoje amandmane na tekst, četvoro je bilo suzdržanih, a niko od 45 članova nije bio protiv.

Saopštenje Naučnog saveta sa stavom po pitanju predloga MRE za prelazak JP EPS u AD

Sagledavajući raspoložive informacije o aktuelnim koracima koje preduzimaju nadležno Ministarstvo i Vlada Republike Srbije u pravcu transformacije JP EPS u akcionarsko društvo, Naučni savet EPS smatra da bi sprovođenje planiranih koraka ugrozilo širi društveni interes i da ih treba obustaviti. U pogledu narednih koraka treba uvažiti stavove struke kao i negativne posledice koje je transformacija elektroprivrede imala u drugim zemljama.

Javno snabdevanje električnom energijom moralo bi biti delatnost od opšteg interesa. Ishodi stručnih analiza i iskustva drugih potvrđuju da drugačija rešenja pogoduju krupnom kapitalu, ali da su izuzetno nepovoljna za stanovništvo i privredu. Smatramo da se društveni interes ne sme staviti u senku interesa uticajnih investitora i ohrabrujemo donosioce odluka da čine korake koji promovišu društveni interes.

Ističemo potrebu da se umanje sveukupni uticaji politike, interesnih grupa i privatnog kapitala na pitanja struke, a naročito oni uticaji na elektroenergetiku koji su do sada pokazali štetne posledice. Smatramo da je osnivanje jednočlane Skupštine AD lišeno smisla, te da ne bi bilo prihvatljivo čak ni i u slučaju kada bi jedini član jednočlane Skupštine bio stručnjak.

Sužavanje delatnosti elektroprivrede na proizvodnju energije i stvaranje uslova da neko drugi trguje energijom koju će EPS proizvoditi stvara uslove za prekid oporavka EPS koji je upravo u toku, za dovođenje preduzeća u nezavidan finansijski položaj, a samim tim i za naredne korake privatizacije koji bi ugrozili energetski suverenitet Srbije.

Naučni savet JP EPS

U Beogradu, 31.marta 2023.