Javna prezentacija urbanističkog projekta za izgradnju dela ulice Braće Jugovića u Obrenovcu i utvrđivanje javnog interesa

Izvor: TAF

Naslovna fotografija: Snimak lokacije (Foto: UP za izgradnju dela ulice Braće Jugovića u Obrenovcu)

Odsek za urbanizam i zaštitu životne sredine Odeljenja za urbanizam i komunalno građevinske poslove Uprave GO Obrenovac, u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji i Pravilnikom o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja, oglasio je javnu prezentaciju Urbanističkog projekta (UP) za izgradnju dela Ulice braće Jugovića u Obrenovcu i utvrđivanje javnog interesa.

Javna prezentacija traje do 13. juna 2023. godine, svakog radnog dana od 7.30 do 15.30 časova, u holu zgrade Opštinske uprave GO Obrenovac, u ulici Vuka Karadžića broj 74, objavljeno je na zvaničnoj internet stranici GO Obrenovac.

Uvid u Urbanistički projekat je dostupan i preko linka na zvaničnoj internet stranici GO Obrenovac.

Povod za izradu ovog UP, kako se navodi u tekstualnom delu projekta, je potreba za izgradnjom dela Ulice braće Jugovića kojim bi naselja Dudovi i Braće Jugovića dobile jednu kraću i znatno funkcionalniju vezu sa ostalim delovima Obrenovca.

Postojeća Ulica braće Jugovića izgrađena je u istoimenom naselju Braća Jugović prema važećem Planu generalne regulacije (PGR) za deo naselja Zvečka, Rvati, Petlovo brdo i Zabrežje u Obrenovcu. Deo planom predviđene ulice, koja od postojeće Ulice braće Jugović izlazi na Ulicu kralja Aleksandra Prvog, takođe je izveden prema ovoj planskoj dokumentaciji, prilikom izgradnje Tržnog centra u kontaktnoj zoni predmetne lokacije.

Ušće Spojnog kanala u kanal Kupinac između naselja Braća Jugović i Tržnosg centra NEST u Ulici kralja Aleksandra Prvog (Foto: TAF)

Predmet UP je izgradnja dela Ulice braće Jugović koji će na terenu povezati već izgrađene segmente ulice. PGR za deo naselja Zvečka, Rvati, Petlovo brdo i Zabrežje u Obrenovcu predviđa da deo Ulice braće Jugovića prelazi preko ušća Spojnog kanala u kanal Kupinac. Kako bi rešenje stvorilo probleme u pogledu pristupa ovom za Obrenovac važnom ulivu, naročito nakon izmena nivoa velikih voda po hidrološkim studijama rađenim nakon velike poplave 2014. godine, planira se pomeranje predmetnog dela ulice oko 20m od ovog ušća, sa zacevljenjem dela Spojnog kanala na mestu prelaska ulice preko Spojnog kanala.

Cilj izrade ovog UP je urbanističko‐arhitektonska razrada lokacije na osnovu koje bi se jasno definisale površine namenjene za izgradnju dela predmetne ulice i stvorili uslovi za izuzimanje potrebnog zemljišta utvrđivanjem javnog interesa, kao i za izgradnju iste.

Urbanistički projekat je urađen u skladu sa Idejnim rešenjem dela Ulice braće Jugovića urađenim od strane JP za izgradnju Obrenovca, koje je ujedno i obrađivač projekta, a naručilac je GO Obrenovac.

Zaključno sa 13. junom 2023. godine, sva zainteresovana pravna i fizička lica mogu, tokom trajanja javne prezentacije, dostaviti preko pisarnice svoja mišljenja, primedbe i sugestije na planirano rešenje, u pisanoj formi, Odeljenju za urbanizam i komunalno građevinske poslove, Odseku za urbanizam i zaštitu životne sredine Uprave GO Obrenovac, u ulici Vuka Karadžića broj 74.

Orto foto snimak trenutnog stanja u šća Spojnog kanala u kanal Kupinac (Foto: UP za izgradnju dela ulice Braće Jugovića u Obrenovcu)